ОБЯВИ

 

МЕСТА ЗА ДОКТОРАНТИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ПО АКРЕДИТИРАНИТЕ НАУЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ИПАЗР „Н. ПУШКАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

 

Професионално направление  5.1. Машинно инженерство

            По научна специалност Механизация и електрификация на растениевъдството 1 редовна и 1 задочна докторантура за нуждите на отдел „Механизация на земеделието и хидромелиоративни системи”.

Професионално направление  5.7. Архитектура, строителство и геодезия

            По научната специалност Хидромелиоративно строителство – 1 редовна докторантура за отдел „Механизация на земеделието и хидромелиоративни системи”.

Професионално направление  6.1. Растениевъдство

            По научна специалност Почвознание (общо 2 редовни докторантури) – 1 редовна докторантура за научен отдел „Генезис, диагностика и класификация на почвите и 1 редовна докторантура за научен отдел „Агрохимия, агроекология и системи на земеделие”.

            По научна специалност Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея) - 1 редовна докторантура за научен отдел „Физика, ерозия, почвена биота”.

            По научна специалност Агрохимия - 1 редовна докторантура за научен отдел „Агрохимия, агроекология и системи на земеделие”.

Професионално направление  6.2. Защита на растенията

            По научна специалност Растителна защита (фитопатология, вирусология, нематология и ентомология) – 3 редовни докторантури за научен отдел „Защита на растенията”.

            Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник”. Конкурсният изпит по специалността е на 07.12.2023 година, а по чужд език – 14.12.2023 година. Такса за кандидатстване – 30 лв. Телефон за допълнителна информация:  0879293904 – доц. д-р Мая Бенкова, Научен секретар на ИПАЗР.


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА „НИКОЛА ПУШКАРОВ“ с ЕИК/ БУЛСТАТ 0006662160, с адрес: 1331 София, ул. „Шосе Банкя“ №7

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд на ИПАЗР „Никола Пушкаров“

За контакти: проф. Дн Ирена Димитрова Атанасова; 02 9059 600; soil@mail.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ СОФИЯ, Адрес: гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III“ №136, ет. 10; Телефон за връзка: 02/940 64 98; Факс: 02/955 93 62;

E-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

О Б Я В А

      ИПАЗР „Н. Пушкаров” търси да назначи главен експерт в НО „Агрохимия, агроекология и системи на земеделие”. Изисквания: магистърска степен по агрохимия и почвознание, опит в областта на хумусното състояние на почвите и аналитичната химия, отлично владеене на руски и английски език. Обявата е със срок един месец, считано от 16.01.2023 г. Документите се подават в деловодството на института, ул. Шосе Банкя №7. Документите се подават в деловодството на института, ул. Шосе Банкя №7. Телефони за контакти: 02/90 59 616; 0879 537 353.


       ИПАЗР „Н. Пушкаров” към ССА обявява места за прием на докторанти по държавна поръчка както следва:

Професионално направление 5.1. Машинно инженерство

По научна специалност Механизация и електрификация на растениевъдството – 1 редовна докторантура за нуждите на отдел „Механизация на земеделието и хидромелиоративни системи”.

Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия

По научната специалност Хидромелиоративно строителство – 1 редовна докторантура за отдел „Механизация на земеделието и хидромелиоративни системи”.

Професионално направление 6.1. Растениевъдство

По научна специалност Почвознание (общо 2 редовни докторантури) – 1 редовна докторантура за научен отдел „Генезис, диагностика и класификация на почвите и 1 редовна докторантура за научен отдел „Агрохимия, агроекология и системи на земеделие”.

По научна специалност Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея) - 1 редовна докторантура за научен отдел „Физика, ерозия, почвена биота”.

Професионално направление 6.2. Защита на растенията

По научна специалност Растителна защита (фитопатология, вирусология, нематология и ентомология) – 3 редовни докторантури за научен отдел „Защита на растенията”.

Обявата е със срок два месеца и е публикувана в Държавен вестник, брой 61/02.08.2022 година. Документите се подават в ЦА на ССА – ул. Суходолска №30, стая №102, от 09:30 до 16:30 часа.

Съгласно ПМС №234/01.08.2022 г. месечната стипендия на докторантите в редовна форма на обучение е 1000 лв.

За допълнителна информация: тел. 0879 537 372.


О Б Я В А

       ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия – София търси да назначи магистър агроном – еколог за позицията главен експерт в научен отдел „Физика, ерозия, почвена биота”. Кандидатите да са с опит в областта на микробиологични и биохимични анализи на почвени, растителни и водни проби; извеждане на лабораторни, съдови и полски опити. Допълнителни изисквания: владеене на английски и руски език, компютърни умения за статистическа обработка на данни. Срок - 1 месец от публикуване на обявата на сайта на института. Документите се подават в деловодството на института, ул. Шосе Банкя №7. Телeфони за контакти: 02/90 59 616; 0879 537 353.

       Обявата е публикувана на 21.09.2022 година.


О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение

„Узаконяване на три броя съществуващи тръбни сондажни кладенци в площите

на Опитно поле „Цалапица”, с. Цалапица, общ. Родопи, област Пловдив”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община „Родопи”, кметство Цалапица или в РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица” № 122, гр. Пловдив, пощенски код 4000.

       Обявата е публикувана през м. декември 2019 година.