КОНКУРСИ


О Б Я В А

       ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанска академия обявява конкурс за заемане на академични длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност Механизация и електрификация на растениевъдството, за нуждите на НО „Механизация на земеделието и хидромелиоративни системи“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска“ 30, стая № 102 от 9 до 17 часа. Телефони за контакти: 028127560, 028127580.

       Обявата е публикувана в ДВ брой 6/21.01.2022 година.


О Б Я В А

       ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанска академия обявява конкурси за заемане на академични длъжности както следва: ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Общо земеделие за нуждите на НО „Агрохимия, агроекология и системи на земеделие“; ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност Хидромелиоративно строителство, за нуждите на НО „Механизация на земеделието и хидромелиоративни системи“; двата – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска“ 30, стая № 102 от 9 до 17 часа. Телефони за контакти: 028127560, 028127580.

       Обявата е публикувана в ДВ брой 24/23.03.2021 година.


            Във връзка с обявения конкурс за директор на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, програмите на кандидатите са достъпни за информация на уебсайта на Селскостопанска академия, както и на следните линкове (Дата на публикуване - 24.10.2020 г.):

О Б Я В А

       ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанска академия обявява конкурс за заемане на академична длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание, за нуждите на НО „Генезис, диагностика и класификация на почвите“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска“ 30, стая № 102 от 9 до 17 часа. Телефони за контакти: 028127560, 028127580.

       Обявата е публикувана в ДВ брой 18/28.02.2020 година.


О Б Я В А

       ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанска академия обявява конкурси за заемане на академични длъжности както следва: ДОЦЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с нея), за нуждите на НО „Физика, ерозия, почвена биота“; ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Агрохимия, за нуждите на НО „Агрохимия, агроекология и системи на земеделие“; двата – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска“ 30, стая № 102 от 9 до 17 часа. Телефони за контакти: 028127560, 028127580.

       Обявата е публикувана в ДВ брой 5/2020 година.