ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО РАДИОЕКОЛОГИЯ И РАДИОИЗОТОПНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025 от 2003 г. и поддържа своята акредитация. Обявена е за Национална референтна лаборатория към Министерство на земеделието и храните със Заповед на Министъра №РД 09787/07.12.2007 г. в рамките на нейната акредитация в областта на радиометричния контрол.

 

Ръководител лаборатория: доц. д-р Иванка Йорданова

 

Контакти:

 

GSM:    +359 87 953 7346

             +359 87 953 7354

Tel./fax: +359 2 905 9609

e- mail:  ilrri.poushkarov@gmail.com

 

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ИПАЗР „Н. ПУШКАРОВ“ е обособено структурно звено, с дългогодишна история, което извършва комплексни, химични, агрохимични, агроекологични,  екохимични, физични и физико-химични изследвания на води, почви, растения, седименти, храни и др.

Целите на Централна Лаборатория са насочени в следните основни направления, чрез извършване на комплексни и специфични дейности:

 

 • Подпомагане на научния състав на ИПАЗР „Н. Пушкаров“, институтите на Селскостопанска Академия, БАН и ВУЗ в страната при разработване на национални и международни научни и научно-приложни задачи, проекти, програми и др.

 

 • Методическа, техническа и консултантска помощ на земеделските производители и други заинтересовани лица в областите на земеделието, горското стопанство, екологията, ландшафтната архитектура и др., чрез предоставяне на услуги - анализи на различни компоненти на околната среда и храни, изготвяне на препоръки и становища);

 

За постигането на посочените цели Централна Лаборатория разчита на висококвалифициран персонал с дългогодишен опит, който непрекъснато повишава квалификацията си чрез преминаване на обучения.

В лабораторната практика на Централна лаборатория се използват утвърдени валидирани методи за анализ на компонентите на околната среда, както на база български и международни източници, така и по национални и международни стандарти (ISO).

 

Централна Лаборатория разполага с модерно оборудване на водещи в света фирми, като част от лабораторно оборудване е:

  • Autosampler SPS 4 (Agilent);
  • микровълнова система за киселинно разлагане на почвени и растителни проби ETHOS EASY (Milestone);
  • Система за киселинно разлагане на почвени и растителни проби (DK 20) (VELP Scientifica);
  • Автоматичен азотен дестилатор UDK 129 (VELP Scientifica);
  • Системи за чиста и ултра чиста вода.

 

Централна Лаборатория е активен участник в международни мрежи, като GLOSOLAN-FAO, което дава възможност за прилагане на актуалните международни тенденции в добрите лабораторни практики и стандартни оперативни процедури.

 

Цени на предлаганите услуги може да намерите тук.

 

За приемане на проби:

ас. Владимир Илинкин –

vladimirilinkin@gmail.com; +359879537339, Ръководител Централна лаборатория:

 

Мария Димитрова – dimitrova.poushkarov@gmail.com; +359879537370;