ЗА НАС

Национален център за изследователска и развойна дейност, съвети и обучение в областта на почвознанието, механизацията, хидромелиорациите и защитата на растенията. Институтът работи в три основни изследователски направления:

  •      ПОЧВОЗНАНИЕ 
  •      МЕХАНИЗАЦИЯ И ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ
  •      ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА

ИПАЗР „Никола Пушкаров” изпълнява държавната аграрна политика на ССА в областта на почвознанието, хидромелиорациите, механизацията, и защита на растенията  в съответствие с общата селскостопанска политика на Европейския съюз като извършва:

1. Фундаментални изследвания по проблеми от предмета на дейност на Института;

2. Стратегически изследвания, свързани със значими национални и международни стопански, екологични и икономически проблеми;

3. Разработване  на прогнози и стратегии, научно-приложни и приложни разработки;

4. Подготовка и обучение на докторанти за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научните специалности утвърдени от Националната агенция за оценяване и акредитация при условията и по реда на Закона за висшето образование;

5. Методическа, техническа и консултантска помощ на земеделските производители и специалисти и производителите на земеделски машини;

6. Проучвателни, проектантски, експертни и инженерингови услуги;

7. Следдипломна квалификация и продължаващо обучение на специалисти по основните направления на дейността на института;

8. Изграждане на пилотни обекти за демонстрация и обучение по проблеми от дейността на Института;

9. Оказване на помощ за изготвяне на инвестиционни и други проекти за кредити и субсидии от национални и международни фондове и програми.


                                                                                           ПАРТНЬОРИ                                                                                           

                                                                ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД                                                                 

                                                        ПЛАН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ ССА