УСЛУГИ

БЮРО ЗА ТРАНСФЕР

 • Предоставя консултантска и съветваща помощ на фермери, кооперации, сдружения и други организации, свързани със земеделското производство;
 • Предоставя съвети за потребностите от торене на земеделските култури;
 • Изготвя становища за състоянието на агрохимичния статус на производствени площи на земеделските производители при кандидатстване за финансиране по програми от ЕС;
 • Предоставя специализирани съвети, изготвя и разпространява информационни и учебни материали, организира и провежда обучение с производители и специалисти в областта на земеделието;
 • Активно разпространява и внедрява научни постижения и разработки в широката земеделска практика;
 • Извършва експертни оценки и дава препоръки в областта на земеделието;
 • Участва в решаването на екологични, икономически, информационни проблеми, свързани тясно с аграрното производство;
 • Участва в съвместни разработки и изпълнение на проекти и програми с други ведомства в страната и сродни международни организации;
 • Създава, поддържа и актуализира база от данни с научно-техническа и научно приложна информация  за съвети и консултации;
 • Подготвя предложения и становища по искане на държавни и други институции;
 • Организира създаването на демонстрационни полета и ферми;