УСЛУГИ

 
Бюро за трансфер

* Предоставя консултантска и съветваща помощ на фермери, кооперации, сдружения и други организации, свързани със земеделското производство;

* Предоставя съвети за потребностите от торене на земеделските култури;

* Изготвя становища за състоянието на агрохимичния статус на производствени площи на земеделските производители при кандидатстване за финансиране по програми от ЕС;

* Предоставя специализирани съвети, изготвя и разпространява информационни и учебни материали, организира и провежда обучение с производители и специалисти в областта на земеделието; 

* Активно разпространява и внедрява научни постижения и разработки в широката земеделска практика;

* Извършва експертни оценки и дава препоръки в областта на земеделието;

* Участва в решаването на екологични, икономически, информационни проблеми, свързани тясно с аграрното производство;

* Участва в съвместни разработки и изпълнение на проекти и програми с други ведомства в страната и сродни международни организации;

* Създава, поддържа и актуализира база от данни с научно-техническа и научно приложна информация  за съвети и консултации;

* Подготвя предложения и становища по искане на държавни и други институции;

* Организира създаването на демонстрационни полета и ферми;