ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ЗАПОВЕД - КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА - 13.01.2022 г.

ОБЯВA ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА - 06.12.2021 г.

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВЯНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА - 06.12.2021 г.


ЗАПОВЕД - КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА - 21.09.2021 г.

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВЯНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА - 06.08.2021 г.

ОБЯВA ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА - 03.08.2021 г.


ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ УЧАСТНИК В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА - 04.08.2021 г.

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВЯНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА - 22.06.2021 г.

ОБЯВA ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА - 22.06.2021 г.


ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВЯНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА - 01.2021 г.

 Уважаеми участници в търг с тайно наддаване „Отдаване под наем на недвижими имоти и части от имоти – Публична държавна собственост, предоставени за управление на ИПАЗР „Никола Пушкаров” - гр. София, ул. „Шосе Банкя” № 7,

   Поради усложнената епидемиологична обстановка свързана с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална безопасност, съобщаваме, че тръжната комисия в изпълнение на Заповед №РД-05-17/04.02.2021 г. на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров”, ще отвори, разгледа, оцени и класира подадените оферти  от участниците на 05.03.2021 г. от 11.00 часа в Аулата на ИММ ул. „Шосе Банкя“ № 3.

ЗАПОВЕД - СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА - 20.04.2021 г.

ЗАПОВЕД - КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА - 21.04.2021 г.


ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ - 30.12.2020 г.

ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРИВО, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ЕКОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОМАТЕН МИНИРАЩ МОЛЕЦ ПРИ КОНВЕНЦИОНАЛНО И ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО” НА ОПЕРАТИВНА ГРУПА „ИНТЕГРИРАНО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО ДЗЗД”

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА - 08.02.2021 г.


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на измервателна апаратура за определяне активността на радиоактивни елементи” в 2 (две) обособени позиции

ДОКУМЕНТАЦИЯ - 12.06.2020 г.

1. Съобщение за отваряне на ценовите предложения - 09.07.2020 г.

2. Протокол - 22.07.2020 г.

Приложение 1-Позиция 1
Приложение 1-Позиция 2
Приложение 2-Позиция 1
Приложение 2-Позиция 2

3. Решение - 22.07.2020 г.

4. Обявление за възложена поръчка - 25.09.2020 г.


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на оборудване за анализ на химични елементи в почви, води и растителна продукция” в 2 (две) обособени позиции

ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Разяснение по условията на обществената поръчка

2. Съобщение за промяна на сроковете

3. Ново съобщение за промяна на сроковете

4. Разяснение по условията на обществената поръчка (допълнение)

5. Съобщение за отваряне на ценовите предложения

6. Приложение 1 - Позиция 1 - 05.06.2020 г.

7. Приложение 1 - Позиция 2 - 05.06.2020 г.

8. Приложение 2 - Позиция 1 - 05.06.2020 г.

9. Приложение 2 - Позиция 2 - 05.06.2020 г.

10. Протокол (03.06.2020) - 05.06.2020 г.

11. Решение (03.06.2020) - 05.06.2020 г.

12. Възложена поръчка - 11.08.2020 г.


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на физическа охрана и охрана със СОТ на сгради и обекти на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров "

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ - допълнение

1. Разяснение еЕДОПР

2. espd-response_75_3

3. Протокол АОП Охрана 2020

4. Съобщение за отваряне на ценовите предложения

5. Доклад на комисия ОП Охрана 2020

6. Протокол охрана 09.03.2020-1

7. Решение ОП охрана 2020

8. Протокол охрана след КЗК 02.06 (1) - 05.06.2020 г.

9. Решение ОП охрана 2020-1 - 05.06.2020 г.

10. Решение ОП охрана - 13.08.2020 г.

11. Обявление за приключване на договор - 02.10.2020 г.

12. Обявление за възложена поръчка - 02.10.2020 г.


ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА чл.18, ал.1, т. 12  от ЗОП -

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  С ПРЕДМЕТ:

 

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

1. РАЯСНЕНИЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ИПАЗР-1 22.11.2019 г. (7)

2. espd-response (75) (3)

3. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

4. ДОКЛАД ОП ток 2020 г.

5. ПРОТОКОЛ OП ток 2020 г.

6. РЕШЕНИЕ ОП ток 2020 г.

7. Договор за възлагане на обществена поръчка

8. Обявление за възложена поръчка

 


ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ" С ПРЕДМЕТ:

 

„Извършване на физическа охрана и охрана със СОТ на сгради и обекти на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров "

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

 


ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА чл.18, ал.1, т. 12  от ЗОП -

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  С ПРЕДМЕТ:

 

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”. 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

  1. Разяснения по обществена поръчка с предмет: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на ИПАЗР "Н. Пушкаров"

  2. РАЯСНЕНИЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ИПАЗР-1 22.11.2019 г (1)
  3. espd-response

                                                  ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА