ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

                                                  ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 13.06.2024 г.
                                               ЗАПОВЕД ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 13.06.2024 г.

                                                    ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 16.05.2024 г.
                                       ЗАПОВЕД ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 16.05.2024 г.

                                                    ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 15.02.2024 г.
                                       ЗАПОВЕД ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 15.02.2024 г.

                                           ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 17.10.2023 г. 
                                         ЗАПОВЕД ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 17.10.2023 г. 

                                                        ОБЯВA ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 29.06.2023 г.
                                         ЗАПОВЕД ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 29.06.2023 г.

                                         ОБЯВA ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 06.06.2023 г.
                                      ЗАПОВЕД ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 06.06.2023 г.

                                                       ОБЯВA ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 24.04.2023 г. (1)
                                       ЗАПОВЕД ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 24.04.2023 г. (1) Уважаеми участници в търг с тайно наддаване „Отдаване под наем на недвижими имоти и части от имоти – Публична държавна собственост, предоставени за управление на ИПАЗР „Никола Пушкаров” - гр. София, ул. „Шосе Банкя” № 7,

   Поради усложнената епидемиологична обстановка свързана с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална безопасност, съобщаваме, че тръжната комисия в изпълнение на Заповед №РД-05-17/04.02.2021 г. на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров”, ще отвори, разгледа, оцени и класира подадените оферти  от участниците на 05.03.2021 г. от 11.00 часа в Аулата на ИММ ул. „Шосе Банкя“ № 3.


ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРИВО, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ЕКОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОМАТЕН МИНИРАЩ МОЛЕЦ ПРИ КОНВЕНЦИОНАЛНО И ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО” НА ОПЕРАТИВНА ГРУПА „ИНТЕГРИРАНО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО ДЗЗД”

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на измервателна апаратура за определяне активността на радиоактивни елементи” в 2 (две) обособени позиции

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на оборудване за анализ на химични елементи в почви, води и растителна продукция” в 2 (две) обособени позиции

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Извършване на физическа охрана и охрана със СОТ на сгради и обекти на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров "

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА чл.18, ал.1, т. 12  от ЗОП -
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  С ПРЕДМЕТ:
Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”. 

ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ" С ПРЕДМЕТ:
„Извършване на физическа охрана и охрана със СОТ на сгради и обекти на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров "

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА чл.18, ал.1, т. 12  от ЗОП -
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  С ПРЕДМЕТ:
Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”. 
                                                  ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА