ОБЯВИ

 

ОБЯВА

       ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия – София търси да назначи магистър агроном – еколог за позицията главен експерт в научен отдел „Физика, ерозия, почвена биота”. Кандидатите да са с опит в областта на микробиологични и биохимични анализи на почвени, растителни и водни проби; извеждане на лабораторни, съдови и полски опити. Допълнителни изисквания: владеене на английски и руски език, компютърни умения за статистическа обработка на данни. Срок - 1 месец от обнародването в „Държавен вестник”. Документите се подават в отдел „Човешки ресурси”, ул. Шосе Банкя №7. Телeфони за контакти: 02/90 59 616; 0879 537 353.