МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СИСТЕМИ

(1) Включва учени и експерти, работещи в областта на механизацията на земеделието и хидромелиоративните системи, и Лаборатория за опитни и моделни образци.
(2) Работи в областта на:

- технологии и съоръжения за подготовка и използването на възобновяеми източници на енергия;
- иновативни технологии за селскостопанското машиностроене;
- изследване въздействието на земеделската техника, агротехнически и хидромелиоративни мероприятия върху околната среда и качеството на земеделската продукция;
- конструиране, модернизиране и оптимизиране на използването на земеделски трактори и машинно-тракторни агрегати;
- изследване и разработване на технологии за сервизно обслужване на техниката в земеделието;
- моделиране, изследване и оптимизиране на процесите в земеделското производство и напоителните системи;
- устойчиво управление на напоителните и отводнителни системи, възстановяване, модернизация и автоматизация;
- иновативни водо- и енергоспестяващи техники и технологии за напояване на земеделските култури и усъвършенстване на съществуващи;
- поливни режими на земеделските култури в условията на климатични промени;
- технологии за отводняване и предпазване от наводнение на земеделски земи;
- методики и нормативни документи в областта на земеделската техника и хидромелиоративните системи;
- технологии, машини и съоръжения за механизация на технологичните процеси в земеделското производство. 

НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science