ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО РАДИОЕКОЛОГИЯ И РАДИОИЗОТОПНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ към ИПАЗР „Н. Пушкаров” е акредитирана от ИА „БСА”, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 и е обявена за Национална референтна лаборатория към Министерство на земеделието и храните в областта на радиологичните изследвания със Заповед на Министъра № РД 09 - 787/07.12.2007 г.

В лабораторията се извършват измервания за контрол на замърсяване с гама-емитиращи радионуклиди в почви, растения, гъби, храни, хранителни продукти, води и др.

В Лабораторията се провежда радиоекологичен мониторинг на почви и води от равнинни, полупланински и планински райони на страната. Наблюдават се реперирани обекти – почви, дънни утайки, води и растения около АЕЦ „Козлодуй”, поречието на Дунав, Струма и Места, Софийското поле и Родопския масив. Обект на годишно проучване са райони със засилена антропогенна дейност, повлияваща състоянието на околната среда.

Извършва се радиометричен контрол на закрити обекти от уранодобивната промишленост, с цел рекултивация на замърсените участъци и мониторинг.

Извършва се радиоекологичен контрол на фуражи и торове, на растителни продукти, както и на предназначената за внос и износ продукция.

Лабораторията извършва следните видове изпитвания и анализи в обхват на акредитация:

 • Съдържание на гама-радионуклиди (цезий-134, 137, радон-222 и др.)
 • Съдържание на уран поизотопно.
 • Съдържание на естествен уран във води.
 • Съдържание на плутоний.
 • Съдържание на стронций-90.
 • Определяне на тритий във води.
 • Определяне обща бета активност във води/БДС EN ISO 9697:2019.
 • Определяне обща алфа активност във води/ БДС EN ISO 9696:2017.
 • Определяне на съдържанието на полоний във води БДС EN ISO 13161/2020.

Изпитвания и услуги, извън обхват на акредитация, извършвани в Лабораторията:

 • Определяне обща бета активност в растения и храни.
 • Определяне обща алфа активност в растения и храни.
 • Изчисление на обща индикативна доза във води.
 • Изчисление на индекс на специфична активност.

Лабораторията е акредитирана за вземане на почвени проби.

Лабораторията разполага с персонал от 10 човека – физик, химици, радиобиолог, лаборанти и техници. Колективът е с дългогодишен опит, високо квалифициран и с доказани възможности за компетентна и ефективна работа. Ежегодно успешно участва в международни и национални междулабораторни изпитвания. В Лабораторията се разработват и изпълняват научни проекти, отразяващи резултатите в реферирани и индексирани научни списания и конференции.

Ръководител лаборатория: доц. д-р Иванка Йорданова

Контакти:

GSM:   +359879537346

                 +359879537354

Tel./fax: +35929059609

e- mail:  ilrri.poushkarov@gmail.com

 

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ИПАЗР „Н. ПУШКАРОВ“ е обособено структурно звено, с дългогодишна история, което извършва комплексни, химични, агрохимични, агроекологични,  екохимични, физични и физико-химични изследвания на води, почви, растения, седименти, храни и др.

Целите на Централна Лаборатория са насочени в следните основни направления, чрез извършване на комплексни и специфични дейности:

 

 • Подпомагане на научния състав на ИПАЗР „Н. Пушкаров“, институтите на Селскостопанска Академия, БАН и ВУЗ в страната при разработване на национални и международни научни и научно-приложни задачи, проекти, програми и др.

 

 • Методическа, техническа и консултантска помощ на земеделските производители и други заинтересовани лица в областите на земеделието, горското стопанство, екологията, ландшафтната архитектура и др., чрез предоставяне на услуги - анализи на различни компоненти на околната среда и храни, изготвяне на препоръки и становища);

 

За постигането на посочените цели Централна Лаборатория разчита на висококвалифициран персонал с дългогодишен опит, който непрекъснато повишава квалификацията си чрез преминаване на обучения.

В лабораторната практика на Централна лаборатория се използват утвърдени валидирани методи за анализ на компонентите на околната среда, както на база български и международни източници, така и по национални и международни стандарти (ISO).

 

Централна Лаборатория разполага с модерно оборудване на водещи в света фирми, като част от лабораторно оборудване е:

  • Autosampler SPS 4 (Agilent);
  • микровълнова система за киселинно разлагане на почвени и растителни проби ETHOS EASY (Milestone);
  • Система за киселинно разлагане на почвени и растителни проби (DK 20) (VELP Scientifica);
  • Автоматичен азотен дестилатор UDK 129 (VELP Scientifica);
  • Системи за чиста и ултра чиста вода.

 

Централна Лаборатория е активен участник в международни мрежи, като GLOSOLAN-FAO, което дава възможност за прилагане на актуалните международни тенденции в добрите лабораторни практики и стандартни оперативни процедури.

 

Цени на предлаганите услуги може да намерите тук.

 

За приемане на проби:

ас. Милчена Аценова - Ръководител Централна лаборатория; milchena0306@gmail.com; +359884292083

Мария Димитрова – dimitrova.poushkarov@gmail.com; +359879537370