ДЕЙНОСТИ

ПЛАНОВИ ПРОЕКТИ КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

Идент. №

Тема на проекта

Ръководител

Срок

1

ПОЗМ 222

Геохимични и екологични характеристики на почви от градските зони

Проф. д-р Венера Цолова

2017

2020

2

ПОЗМ 239

Екологосъобразни методи и средства за контрол на причинители на болести по икономически важни земеделски култури

Доц. д-р Мария Стоянова

2018

2020

3

ПОЗМ 240

Прогнозиране на почвено-ерозионни загуби и оценка пригодността на земеделски земи за ефективно стопанско и противоерозионно ползване

Доц. д-р Дияна Некова

2018

2020

4

ПОЗМ 241

Икономически важни неприятели в земеделските ценози – биометрия, разпространение и стратегии за борба

Проф. д-р Оля Караджова,

Доц. д-р Женя Илиева

2018

2020

5

ПОЗАМ 1

Физични и биологични показатели на почви с неблагоприятен механичен състав

Доц. д-р Милена Керчева

2019

2020

6

ПОЗАМ 2

Системи за устойчиво управление на земеделието чрез органични и неорганични почвени подобрители

Проф. д-р Иванка Митова,

Проф. д-р Николай Динев

2019

2021

7

ПОЗАМ 3

Агроекологични подходи за оптимизиране на хранителния режим на земеделски култури

Доц. д-р Здравка Петкова,

Доц. д-р Цецка Симеонова

2020

2023

8

ПОЗАМ 4

Актуален радиационен статус на почви, води и растения от обекти, потенциално изложени на антропогенно замърсяване и оценка на въздействието върху околната среда и човека

Доц. д-р Иванка Йорданова,

Доц. д-р Донка Станева

2020

2022

9

ПОЗАМ 5

Изследване и разработване на енергоспестяващи, водоспестяващи и екологосъобразни техники и технологии за земеделието в условията на климатични промени

Доц. д-р инж. Румен Тодоров,

Доц. д-р Румяна Кирева

2020

2022

10

ПОЗАМ 6

Усъвършенствани технологични подходи и технически средства за получаване на устойчива и здравословна земеделска продукция при съвременните метеорологични условия и мерки за опазване на околната среда

Доц. д-р инж. Весела Петрова-Браничева

2020

2022

11

ПОЗАМ 7

Съвременни подходи за опазване екологичното състояние на почвите, усъвършенствани оценки на агроекологичния потенциал на земеделските земи и принципи за устойчиво използване

Проф. д-р Тома Шишков

2020

2023

ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОЕКТИ И ЗАДАЧИ