ДЕЙНОСТИ


CПИСЪК НА РАЗРАБОТВАНИТЕ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В ИПАЗР „НИКОЛА ПУШКАРОВ“

Наименование на проекта

№ на договор

Срок

Ръководител

Координатор/Партньор

Възложител

ПРОЕКТИ КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

1

„Агроекологични подходи за оптимизиране на хранителния режим на земеделски култури”

ПОЗАМ 3

2020-2023

Доц. д-р Здравка Петкова,

Доц. д-р Цецка Симеонова

-

ССА

2

„Съвременни подходи за опазване екологичното състояние на почвите, усъвършенствани оценки на агроекологичния потенциал на земеделските земи и принципи за устойчиво използване“

ПОЗАМ 7

2020-2023

Проф. д-р Тома Шишков

-

ССА

3

„Икономически значими вредители по земеделските култури – алтернативни подходи и стратегии за контрол”

ЗЕМДКТ 8

2021-2023

Проф. д-р Оля Караджова,

Доц. д-р Женя Илиева

 -

ССА

4

„Оценка на почвеното качество и мерки за ограничаване на почвената ерозия и емисиите на парникови газове при черноземи”

ПОЗАМ 10

2021-2024

Доц. д-р Виктор Колчаков,

Доц. д-р Гергана Кунчева

 -

ССА

ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

5

„Приложение на геоинформационни технологии при изследване на ерозия в планински територии - на примера на изследвания в Източни Родопи (България)“

КП-06-Н34/3

2019-2023

Проф. д-р Светла Русева

Минно-геоложки университет (МГУ) “Св. Иван Рилски”, д-р Валентина Николова

ФНИ

6

„Иновационен метод за оптимизирано торене на селскостопански култури”

КП 06- Н-36/15

2019-2023

Доц. д-р Здравка Петкова

-

ФНИ

7

„Ефективност на противоерозионни агротехнологии за подобряване на качеството и хидрологичния режим на почвата и ограничаване на емисиите на парникови газове”

КП-06-Н46/1

2021-2023

Доц. д-р Виктор Колчаков

-

ФНИ

8

„Влияние на поливните режими и минералното торене върху добива и качествените показатели на домати, отглеждани при оранжерийни условия”

КП-06-Н56/14

2021-2024

Доц. д-р Румяна Кирева

 -

ФНИ

9

„Ефект от приложение на биовъглен върху имобилизацията и биодостъпността на тежки метали и други замърсители в Техногенни почви“

КП-06-Н66/2

2022-2025

Проф. дн Ирена Атанасова

ИПАЗР

ФНИ

10

„Влияние на почвено-климатичните условия върху технологичния режим на напояване и изпитване на биологични средства за контрол на фитопатогени при ягоди за повишаване на качеството на продукцията“

КП-06-Н66/4

2022-2025

Гл. ас. д-р инж. Елена Грънчарова

-

ФНИ

11

ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

РП 2.4. 36/

05.03.2020

2018-2023

Проф. дн Ирена Атанасова

АУ-Пловдив, БАН, ССА, СУ, УХТ-Пловдив, ТУ-Стара Загора

МОН

РП 1.2

2018-2023

Проф. дн Ирена Атанасова

РП 1.3

2018-2023

Проф. дн Николай Динев

12

ННП „Интелигентно растениевъдство”  РП 2.2 „Използване на данни от наблюдения на земята” (RST-TTO)

 -

2020-2024

Проф. дн Ирена Атанасова

МОН

13

„Технологични особености и закономерности при създаване на нови композитни високоизносоустойчиви покрития върху титанови сплави чрез електроискрово напластяване“

КП-06-Х37/19

2019-2023

Проф. д-р инж. Георги Костадинов

 ТУ София

МОН

14

„Радиологични изследвания на флората и фауната на о-в Ливингстън, Антарктида”

СУ 70-25-60

2022-2023

Ас. д-р Мариела Стойкова

ИПАЗР

СУ „Св. Кл. Охридски”, Център за полярни изследвания

15

FIRElinks „Пожарите на Земята – Наука и Общество”

COST акция 18135

2018-2023

Проф. дн Ирена Атанасова

Chair of the action: Prof. Artemio Cerda, University of Valencia, Spain

Европейска Комисия Хоризонт 2020

16

AgroSERV „Integrated SERvices supporting a sustainable AGROecological transition”

 -

2022-2027

Проф. дн Ирена Атанасова

Университета във

Валенсия,

Испания

Хоризонт 2020

17

Процедура № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. „Въвеждане на дистанционни методи за планиране на дейностите в земеделието"

 -

2021-2024

Проф. дн Ирена Атанасова

 -

ПРСР


CПИСЪК НА ЗАВЪРШИЛИТЕ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В ИПАЗР „НИКОЛА ПУШКАРОВ“