АГРОХИМИЯ, АГРОЕКОЛОГИЯ И СИСТЕМИ НА ЗЕМЕДЕЛИЕ

(1) Включва учени и експерти, работещи в областта на агрохимията, агроекологията и системите на земеделие, и лаборатория „Анализи на води, почвен разтвор, почви и растения”.
(2) Работи в областта на:

- проучване на потенциалните възможности на почвите за подържане на екологично равновесие в тях, без нарушаване на естествения им статус;
- изучаване на процесите в системата почви-води-растения при технологично и техногенно натоварване и оценка на риска за прилежащите територии и повърхностни и подземни води. Ремедиационни решения и технологии;
- изследване продуктивността на агроекосистемите за целите на моделирането и технологичното  проектиране;
- опазване качеството на повърхностните и подземните води от антропогенни въздействия;
- разработване на екохимични органични и неорганични индикатори за антропогенни и климатични въздействия в системата почви-води-растения-храни;
- агроекологична оценка – база данни, прогнози на риска от замърсяване, методи и технологии за опазване на почви, води и растителната продукция, образователна програма и др.;
- изследване на постъпването и усвояването на хранителни елементи в почвата и поведението им в системата почва-води-(тор)-растение;
- агрохимичен статус на почвите. Торопотребност и създаване на съвременни модели за агрохимическо обслужване;
- устойчиво земеделие: баланс на хранителните вещества при биологично и конвенционално земеделие;
- екологичен мониторинг, влияние на почвената киселинност (рН, Al), тежки метали и пестициди върху качеството и безопасността на растениевъдната продукция;
- разработване и изпитване на съвременни и иновативни методи за анализ на почви, води и растения;
- оползотворяване на отпадъчни продукти и биоресурси в земеделието. Използване и утилизация на органични отпадъци /утайки от ПСОВ/, органични торове, компости, биовъглен и др.;
- агроекологично и агрохимично обслужване, разработване на проекти и договори за нуждите на производителите и крайните ползватели на научна продукция;
- системи на земеделие за поддържане на почвеното плодородие: сеитбообращения; системи за обработка на почвата; интегрирана борба с плевелите; влияние на агротехнически мероприятия върху почвените параметри; агротехническа оценка на обработваемите площи;
- дефиниране на добри земеделски практики за намаляване емисиите на парникови газове и смекчаване ефекта на климатичните промени;
- разработване на технологични решения и технологии за производство на биологична продукция;
- разработване на интегрирана информационна система за състоянието и тенденциите на зърненото производство у нас, включваща екологоикономическа оценка и анализ на риска.

НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science


НАЦИД                    Google Scholar                    ResearchGate                    Orcid iD                    Scopus                    Web of Science