НАЧАЛО

            НОВИНИ              ОБЯВИ              КОНКУРСИ              АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ             НАУЧНИ ТРУДОВЕ             


   Уважаеми участници в търг с тайно наддаване „Отдаване под наем на недвижими имоти и части от имоти – Публична държавна собственост, предоставени за управление на ИПАЗР „Никола Пушкаров” - гр. София, ул. „Шосе Банкя” №7,

   Поради усложнената епидемиологична обстановка свързана с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална безопасност, съобщаваме, че тръжната комисия в изпълнение на Заповед №РД-05-17/04.02.2021 г. на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров”, ще отвори, разгледа, оцени и класира подадените оферти  от участниците на 05.03.2021 г. от 11.00 часа в Аулата на ИММ ул. „Шосе Банкя“ №3.


Във връзка с обявения конкурс за директор на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, програмите на кандидатие са достъпни за информация на уебсайта на Селскостопанска академия, както и на следните линкове (Дата на публикуване - 24.10.2020 г.):